สมัครสมาชิก

เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมการเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและการตลาดอสังหริมทรัพย์ สามารถดาวโหลดใบสมัครที่ด้านล่าง พร้อมส่งเอกสารการสมัครเข้ามาได้เลยค่ะ

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสมาคมฯ

 

 1. ได้รับสิทธิในการส่งผู้บริหาร หรือ เจ้าหน้าที่  เข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ในราคาพิเศษ (ราคาสมาชิก)
 2. ได้รับสิทธิเข้าร่วมงานเสวนาใหญ่ประจำปีได้ฟรี 2 ท่าน และผู้ติดตาม ในราคาพิเศษ (ราคาสมาชิก)
 3. ได้รับทราบเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีสารของสมาคมฯ   มาตรการของภาครัฐ และเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ทางอีเมลล์ และเว็บไซด์สมาคมตลอดอายุสมาชิก
 4. ได้รับสิทธิ Link Web Site ของท่าน  ลงใน aomisa.com  ของสมาคมฯ ฟรีตลอดอายุสมาชิก
 5. ได้รับสิทธิเข้าร่วมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีสังสรรค์ประจำปี  เพื่อสร้างความสามัคคีและแลกเปลี่ยนเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีสารภายในกลุ่มสมาชิก  และเป็นพันธมิตรทางเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี (Value Chain)
 6. เสนอความคิดเห็น  หรือให้คำแนะนำต่อสมาคมฯ หรือคณะกรรมการของสมาคมฯ ในเรื่องใดๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ  เพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคมฯ
 7. เข้าร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น  ซักถาม  เสนอบัญญัติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  หรือในการประชุมใหญ่วิสามัญ
 8. สมาชิกสามัญมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ประจำปี  หรือในการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของสมาคมฯ

 

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก

ดั่งนี้

 1. กรอกใบสมัครสมาชิก (สีฟ้า)    1 ใบ      เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีที่นี่    ใบสมัครสมาชิก
 2. รูปถ่ายขนาด 1”          2  รูป   
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      1  ใบ 
 4. สำเนาทะเบียนเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี     1 ใบ  
 5. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ    1 ชุด  (ถ้ามี) 
 6. นามบัตรที่มีตราโลโก้เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีฯ      1 ใบ  (ถ้ามี)  
 7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีฯ    1  ชุด (ครบชุด) 
 8. ชื่อ WEB SITE ของท่านที่ต้องการ LINK ใน WEB SITE ของสมาคมฯ

    หมายเหตุ:    กรุณาจัดส่งเอกสารทั้งหมดส่งมาทางไปรษณีย์ พร้อมลงทะเบียนตอบรับ กลับมายังสมาคมฯ  เพื่อป้องกันเอกสารหาย  

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร 

    สมาคมการเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 

 • คุณก้อย และ คุณณัฐ

เลขที่ 155/5 หมู่ 10  ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี  แขวงบางรักพัฒนา 
เขตบางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110 

   

หรือโทรสอบถามเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีได้ที่ หมายเลข 02-925-4571-2  , 081-721-4871
    โทรสาร  02-925-4573  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.