สมาชิกวิสามัญบุคคลธรรมดา

รายชื่อสมาชิกประเภทวิสามัญบุคคลทั่วไป  
NO. รหัส รายชื่อ ตำแหน่ง ชื่อเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี โทรสาร
สมาชิก
1 SM4802-023 คุณ ณัฐพล มัททวกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์  02-318-0083 02-319-0858
2 SM4802-063 คุณ สุจิตรา แสงสว่าง ผู้จัดการ Maxim Build Co.,Ltd. 02-397-0244-6 02-397-0247
3 SM4802-106 คุณ สมนตรี  สมั่นคง       02-715-3711
4 SM4802-117 คุณ อนุชา  พงศ์เทพูปภัมภ์ ส่วนตัว   081-855-2855 02-631-4071
5 SM4802-134 คุณ พัชชญา พูลพจน์ ผู้จัดการอาคารชุด บจก.นิติบุคคลอาคารชุดฟอรั่มทาวเวอร์ 081-843-8667 02-645-3604
6 SM4802-139 คุณ สราวุธ  สินทรัพย์ ส่วนตัว   081-148-2273  
7 SM4802-140 คุณ รัฐวีร์  ดำรงศิริ sale representative บจก. เซรามิคเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีไทย 081-170-9696  
8 SM4802-141 คุณ วรรณิภา  เตชะเกษมสุข   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี วินเนอร์เอสเตท จำกัด 089-215-2165  
9 SM4802-142 คุณ ธนาวุฒิ  บุญเลิศ   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  น้อมบุญ  จำกัด 083-301-1673  
10 SM4802-143 คุณ เจนจิรา  เพชรชู   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  น้อมบุญ  จำกัด 082-799-7716  
11 SM4802-144 คุณ กาญจนา  ลำเพยกลิ่น   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  น้อมบุญ  จำกัด 081-870-3517  
12 SM4802-145 คุณ นาถยา  เกตุคล้ายแสง   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี แอคคิวท์ เรียวตี้ จำกัด 085-054-5469  
13 SM4802-146 คุณ ปรารถนา  อ่อนเอี่ยม   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี เจริญนคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 090-810-4396  
14 SM4802-147 คุณ วรรณิสา  สมนิยม   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 085-482-2273  
15 SM4802-148 คุณ ภูริสา  บันธยายมาศ   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 091-402-2629  
16 SM4802-149 คุณ สุทธิกานต์  ประวาฬ    เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี บีที สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 080-457-1727  
17 SM4802-150 คุณ ฌานิศา  สัมพันธ์แพ   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 089-782-9919  
18 SM4802-151 คุณ เกรียงไกร  เกษรพรหม   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 086-043-3019  
19 SM4802-152 คุณ นิรันตรี  อุตตะรี   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 081-145-0820  
20 SM4802-153 คุณ จิโรจน์  หลายวิวัฒน์   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี Instron(Thailand)Limited  จำกัด 089-883-7787  
21 SM4802-154 คุณ อนุสร  หงษ์สัจจากุล   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ธนลภภ์  จำกัด 085-487-5255  
22 SM4802-155 คุณ วนิดา  ทองคำมาก   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  แปลนเอสเตท จำกัด 089-459-6995  
23 SM4802-156 คุณ วิรัตน์ดา  อิ่มตระกูลชัย   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  แปลนเอสเตท จำกัด 083-987-5497  
24 SM4802-157 คุณ โศรยา  จันทร์กระจ่าง   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  แปลนเอสเตท จำกัด 085-994-4947  
25 SM4802-158 คุณ ปรารถนา  กล้ารบ   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  กานดา  เดดคอร์  จำกัด 085-999-3119  
26 SM4802-159 คุณ ธนวรรณ  ประเสริฐทรัพย์   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  กานดา  เดดคอร์  จำกัด 085-842-4346  
27 SM4802-160 คุณ สุกัญญา  นันทชาติ   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  กานดา  เดดคอร์  จำกัด 034-867-132  
28 SM4802-161 คุณ ศุภดาลัด  ธรรมวงศ์   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี เอสทู พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 085-694-4284  
29 SM4802-162 คุณ ศุภเดช  ตันติวศิน   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ยูเนี่ยน โฟร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 086-999-4111  
30 SM4802-163 คุณ บุญจิรา  คณารักษษพงษ์   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ยูเนี่ยน โฟร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 089-923-3695  
31 SM4802-164 คุณ วีระศักดิ์  อินนัดดา    เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี เออร์เบสไทย เทรดดิ้ง จำกัด 081-933-0426  
32 SM4802-165 คุณ ธนารีย์  คงสมบัติ   ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสมบัติ 084-146-3129  
33 SM4802-166 คุณ นันทยา  อาชวะสมิต   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ริชี่เพลซ 2002 084-141-2407  
34 SM4802-167 คุณ วิภาดา  พยุงพงษ์   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ริชี่เพลซ 2002 080-622-3773  
35 SM4802-168 คุณ กรชนก  พุฒิพรสกุล   ธนาคารแห่งเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี 089-774-0343,080-456-2488  
36 SM4802-169 คุณ บุญญาภา  พลวรรณภา   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี กัลปพฤกษ์ แอสเสท จำกัด 082-224-5335  
37 SM4802-170 คุณ ภัทรา  แซ่ลี้   บุคคลทั่วไป 090-396-2404  
38 SM4802-171 คุณ จีระศักดิ์  วีระวัฒนากร   บุคคลทั่วไป 082-077-8174  
39 SM4802-172 คุณ ศุภกุล  ชยาสนา   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี บุญ เก่ง กิจการ จำกัด 081-000-9996  
40 SM4802-173 คุณ วรวุฒิ  นทีปราชญ์ทวีชัย   บุคคลทั่วไป 081-988-3648  
41 SM4802-174 คุณ ธานี  โทจรัญ   สำนักงานกฏหมายธานีทนายความ 081-188-4411  
42 SM4802-175 คุณ ธนบดี  ฮุ่นตระกูล   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี วิมานเมฆน้อย จำกัด 080-210-5583  
43 SM4802-176 คุณ มกราคม  พงศ์ทองคำ   บุคคลทั่วไป 083-138-7198  
44 SM4802-177 คุณ สัณห์สาร  สุภัจจาภิชัย   บุคคลทั่วไป 081-473-8111  
45 SM4802-178 คุณ กรมณท์  ฤกษ์ผดุงศักดิ์   บุคคลทั่วไป 081-648-6998  
46 SM4802-179 คุณ สุนา  งามนิตยาหงส์   SEREB(thailand) co.,ltd 081-819-8496  
47 SM4802-187   Craig Turner   Managing Director/ Rightmove Pattaya 6638361212  
48 SM4802-188   Alexander  Serebryakov   SEREB(Phuket)Co.,Ltd 66800770379  
49 SM4802-187   Amornrat  Khongpennit   Alan Bolton Property Consultings Co.,Ltd 66847787139  
50 SM4802-189   Arpakorn Silpasuwan   Silpasuwan Engineering 086 5998965  
51 SM4802-190   Charoen  Chinakot   Real Estate Agent/ Winner Estate 6690041233  
52 SM4802-191   Dittapong  Boonampol   Dr./NP Grnious 6625703223  
53 SM4802-192   Jinda  Suksa-ngob   Sake Representative/Winner Estate Co.,Ltd. 66818606479  
54 SM4802-193   Junthip  Saekam   JT&JT Co.,Ltd. 66818936158  
55 SM4802-194   Laddawan  Laolookin   OFFICE MANAGER/ACI Enterprise Co.,Ltd. 66817622627  
56 SM4802-195   Marciano  Birjmohun   MIE/MARCIANO ENTERPRISES CO.,LTD. 66824408893  
57 SM4802-196   Mark  Welch   Managing Director /One Stop Real Estate Group Co.Ltd. 66819454845  
58 SM4802-197   Nisara  Sukkham   Property Consultant/Prime One Development Co.Ltd. 66860802515  
59 SM4802-198   Noppol  Nantasetphong   Oriental Property Group Co. Ltd. 66818229593  
60 SM4802-199   Pornpoj  Chenkulprasutr   Managing Director/Property D Co.Ltd. 66863066307  
61 SM4802-200   Prasong  Tantisirivat   Consultant/AEI Cthailanoi Co.Ltd. 66813327579  
62 SM4802-201   Raja  Gulati   Managing Director/Monte Carlo Tailors 66863307228  
63 SM4802-202   Salmah M. Tayabee   Broker/ Country 21 S.G.R 8476124453  
64 SM4802-203   Sarangsee  Nantapisarn   Sale Director/ Winner Estate Co.Ltd. 66846598899  
65 SM4802-204   Sasiphat  Sathirakul   ETM Tech (Thailand) Co.Ltd. 66818998468  
66 SM4802-205   Sirichai  Tanalapcharoen   Winner Estate Co.Ltd. 66830186951  
67 SM4802-206   Sukanjana  Karaketu   Winner Estate Co.Ltd. 66816590622  
68 SM4802-207   Sukum  Charoontham   Sales Executive /Winner Estare Co.Ltd. 66816960833  
69 SM4802-208   Sumanus Montrechok   Co Founder, Bee's Kness Co.Ltd. 66845561554  
70 SM4802-209   Thanee  Thocharun   Thanee Real Estate and Law Firm  66811884411  
71 SM4802-210   Theadsak  Boontos   K.D.ASSET&DEVELOPMENT CO.,LTD 66819747777  
72 SM4802-211   Thitiwat  Teerakulthanyaroj   VICE PRESIDENT BUSINESS DEVELOPMENT/ CENTURY (THAILAND) 66815860922  
73 SM4802-212   Tipwan  Chongsawattisa   Winner Estate Co.Ltd. 66864296818  
74 SM4802-213   Trin  Rujiravanich   DIRECTOR OF MARKETING/CHARM CHUREE VILLA 66846595555  
75 SM4802-214   Uraiwan  Jenhatakarnkij   Imagine  Land Co. Ltd. 66818147001  
76 SM4802-215   Vera  Kikote   International Consultant/Siam Properties 66892452890  
77 SM4802-216   Vichayarat  Sirikullertrat   Sale Director/ Winner Estate Co.Ltd. 66894992341  
78 SM4802-217   Wannipa  Techakasemsak   Winner Estate Co.Ltd. 66820868112  
79 SM4802-218   Weerawit  Sirivarasakun   Perfect Land 66831479799  
80 SM4802-219   Winatcha  Heinzmann   Global Solidor Enterprise Co.Ltd. 66824695554  
81 SM4802-220 คุณ บุญชาญ  สมบูรณ์ศักดิกุล   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  พีซีแอล จำกัด 080-990-9513  
82 SM4802-221 คุณ กษิเดช  วณิชคุณาธร   Bangkok Property Consultant 081-666-5433  
83 SM4802-222 คุณ จารุพรรณี  พลาฤทธิ์   Suan Bua Co.,Ltd 081-938-6050  
84 SM4802-223 คุณ ชญกาญจ์  สุขรมย์   ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรเอก 081-709-6466  
85 SM4802-224 คุณ ชญานินท์  นันทเศรษฐ์พงศ์   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี โอเรียลทอลพร็อพเพอร์ตี้กรุ๊ป จำกัด 081-825-9534  
86 SM4802-225 คุณ ชโลธร  ธรีพรณรงค์   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี วี.วี.ดับบลิว. คอนสตรัคชั่น จำกัด 081-249-6395  
87 SM4802-226 คุณ ชัยยุทธ  เพชรจรัส   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี แพลตินั่ม ไลฟ์ จำกัด 085-666-6700  
88 SM4802-227 คุณ ญาณี  เลิศนิมูลชัย     083-009-2955  
89 SM4802-228 คุณ ตฤณ  รุจิรวณิช     084-659-5555  
90 SM4802-229 คุณ ถาวร  เพชรดลหะกุล   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ตั้งเซียะปิงโลหะกุล จำกัด 089-773-4743  
91 SM4802-230 คุณ ทิวารกาล  เทพทอง   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  โชคเพิ่มพูน จำกัด 092-092-4690  
92 SM4802-231 คุณ ธนวิน เพิ่มพรมาดาน   CIMB Thai Bank 086-006-4477  
93 SM4802-232 คุณ ธิดารัตน์ จินดาวัฒนวงศ์   Charted Sguare Holding Co.,Ltd. 081-565-4565  
94 SM4802-233 คุณ ธิรดา  จันทร์อร่าม   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ไทยลี การเกษตร จำกัด 089-770-0382  
95 SM4802-234 คุณ นพวงศ์  พลพนากิจ   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี บุษราคัม ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด 081-945-4542  
96 SM4802-235 คุณ นัททภัท ศรีจินดา   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี เอกเดชา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 086-634-3463  
97 SM4802-236 คุณ ประสิทธิ์  หงษรานนท์   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี เอพีพี บอร์ด จำกัด 081-811-7228  
98 SM4802-237 คุณ ปรีชญา  ชวลิตธำรง   90 development Co.,Ltd. 084-110-0114  
99 SM4802-238 คุณ พลอย  ธนถาวรลาภ   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ข้าวแสนดี จำกัด 082-959-6156  
100 SM4802-239 คุณ พลิษฐ์  โลจนะโกสินทร์   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  แฟคโต โมดูล่าร์ จำกัด 089-492-2200/087-015-9000  
101 SM4802-240 คุณ พัชดา  สวัสดิ์ธนาคูณ   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี เอ็มจีเทค กรุ๊ฟ จำกัด 081-374-0648  
102 SM4802-241 คุณ พิมพ์ชนก บุลยเลิศ   CIMB Thai Bank 081-961-5969  
103 SM4802-242 คุณ ไพลิน   ชัยสง่าพงษ์   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  พี.เอ็ม. เจนเนอรัลแมชชีนเนอรี่ จำกัด 085-997-7025  
104 SM4802-243 คุณ เฟื่องฟ้า  ศิริพรนันทนา   บริษํท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 089-885-8031  
105 SM4802-244 คุณ ภัทราพร  ถาวรพัฒนพงศ์   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ภัทรโมเดิร์นโฮม จำกัด 081-085-2499  
106 SM4802-245 คุณ วงศ์รัตน์  ออรัตนชัย   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี โออาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 081-802-6190  
107 SM4802-246 คุณ วรรณฉัฐ  รัศมีแสงทอง   ICON Original Hardware Co.,Ltd 085-445-2424  
108 SM4802-247 คุณ วราพงศ์  นิลศิริ   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด(มหาชน) 081-801-7740  
109 SM4802-248 คุณ วสะ  เอี่ยมสุรีย์     085-800-8778  
110 SM4802-249 คุณ วสันต์  เตชะไมตรีจิตต์   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี เคซับ จำกัด 081-430-2772  
111 SM4802-250 คุณ วิชาญ  หมู่ขจรพันธ์   Bangkok Glass Industry Co.,Ltd 081-917-5977  
112 SM4802-251 คุณ ศิวัช  ศรีพสุยานนท์   Interbuild Solutions Co.,Ltd 085-912-0928  
113 SM4802-252 คุณ สกุล  ณปุณยฤกษ์   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี แวนนาฟว์ จำกัด 091-991-9954  
114 SM4802-253 คุณ สหพันธ์ ภูวมงคลวิวัฒน์   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) 081-587-6886  
115 SM4802-254 คุณ สุธัช  นฤนาทวานิช     081-614-2150  
116 SM4802-255 คุณ สุภัทรา  ตั้งธนาพร   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี แวนนาฟว์ จำกัด 091-516-9554  
117 SM4802-256 คุณ สุภาพร  บุญยะพงศ์ไชย   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี บิ๊ก ทรี แอสเสท จำกัด 089-797-4232  
118 SM4802-257 คุณ สุรนาท  วงศ์ชนะภัย   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ปิโตรเวิร์ค จำกัด 083-006-1838  
119 SM4802-258 คุณ เอกชัย  เรืองรัตน์   Thai Racing Co.,Ltd. 081-373-3018  
120 SM4802-259 คุณ พิชญา  ไพโรจน์สถาพร   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  ไทยกรีนเนอรี่แลนด์ จำกัด 086-357-8785  
121 SM4802-260 คุณ ณฎฐพล  พิชิตลำเค็ญ   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  ร่วมส่งเสริม จำกัด 081-345-0173  
122 SM4802-261 คุณ ณัชวรัตม์  ศรีอิทราวานิช   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี 18 อิทราเทพ จำกัด 081-838-3733  
123 SM4802-262 คุณ วรรณวิไล  ลาภปรารถนา   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี Healthland จำกัด 089-661-7007  
124 SM4802-263 คุณ รุ้งทอง  คุณประภากร   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี 64 เรสซิเดนซ์ จำกัด 086-751-5554  

คณะกรรมบริหารสมาคม

สมศักดิ์ ชุติศิลป์

สมศักดิ์  ชุติศิลป์

ชื่อ-สกุล สมศักดิ์ ชุติศิลป์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล ปริญญาโท บริหารธุรก...

02-06-2560 Hits:1789 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

รายชื่อสมาชิกประเภทวิสามัญบุคคลทั่วไป

NO. รหัส รายชื่อ ตำแหน่ง ชื่อเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี โทรสาร สมาชิก 1 SM4802-0...

27-06-2559 Hits:3448 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญนิติบุคคล

รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญนิติบุคคล   NO. รหัส รายชื่อ ตำแหน่ง ชื่อเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี โทร...

27-06-2559 Hits:4738 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการบริหาร ปี 56-57

คณะกรรมการบริหาร ปี 56-57

    ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น นายกสมาคม ฯ ประจำปี 2554-2555 (นายกต่อตั้งปี 2548-ปัจจุบัน) ...

26-03-2556 Hits:7913 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการบริหารปี 54-55

คณะกรรมการบริหารปี 54-55

   ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น นายกสมาคม ฯ ประจำปี 2554-2555 (นายกต่อตั้งปี 2548-ปัจจุบัน) ประธาน...

29-08-2554 Hits:9977 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการสมาคมฯปี50-51

คณะกรรมการสมาคมฯปี50-51

ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น นายกก่อตั้งสมาคมฯ ประธานกลุ่ม / เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ...

17-04-2552 Hits:10511 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการสมาคมฯปี52-53

คณะกรรมการสมาคมฯปี52-53

ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น กรรมการที่ปรึกษา (นายกก่อตั้งสมาคม ปี 2548-2549)ประธานกรรมการบริหารกล...

02-02-2552 Hits:15255 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more