นโยบายและแผนงานสมาคมการเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

ฝ่ายบริหาร (อุปนายก  :  คุณภัทราภรณ์  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา)

 1. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ประมาณเดือน มีนาคม – เมษายน
 2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม 2 ครั้ง/เดือน
 3. จัดประชุมสมาชิกสมาคม และประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ประมาณเดือน มีนาคม- เมษายน
 4. จัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนและประจำปี เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการทราบเกี่ยวกับด้านการเงินและเพื่อใช้เป็นเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีประกอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ฝ่ายวิชาการ (อุปนายก : คุณณัฐจิตา  พุ่มเงิน)

 1. จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทางด้านการเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและการตลาด โดยร่วมกับ RE-CU Management โดยจัดปีละประมาณ 2-3 หลักสูตร
 2. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกในหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์
 3. จัดสัมมนาใหญ่ประจำปีทุกปี
 4. ร่วมกับสถาบันต่าง ๆ ในการจัดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและการตลาด


ฝ่ายการตลาด ต่างประเทศ(อุปนายก : คุณเคลย์ตัน เวด)

 1. เผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคม โดยการจัดเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี,จัดงานแถลงเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี เพื่อให้สมาคมฯเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
 2. ทำแผนการตลาด เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกสมาคมฯ
 3. ร่วมมือกับสมาคม / สถาบันอื่น ในการจัดเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเพื่อหารายได้เข้าสมาคม เช่น จัดงานมหกรรม เป็นต้น
 4. จัดเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีการกุศล เพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคม เช่น บริจาคอุปกรณ์การเรียน , ปลูกต้นไม้ , โบว์ลิ่งการกุศล , กอล์ฟการกุศล เป็นต้น
 5. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก, กรรมการ และที่ปรึกษา ฯลฯ

 

ฝ่ายเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีพิเศษ (อุปนายก : คุณสิงขร  จิรวงศ์สวัสดิ์)

 1. จัดเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคม เช่น การจัดแรลลี่ , การจัดแข่งขันกีฬา
 2. จัดเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีร่วมกับสมาชิกสมาคม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สมาคมให้เป็นที่รู้จัก และหารายได้เข้าสมาคมอีกทางหนึ่ง
 3. รับจัดเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีให้กับสมาชิกสมาคม โดยคิดค่าใช้จ่ายในราคาพิเศษ เช่น ทำแผนประชาสัมพันธ์การตลาด การจัดบู๊ธ

 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (อุปนายก : คุณสรินทร์ลดา  ตันติสุข)

 1. เขียนเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีประชาสัมพันธ์นายกสมาคม/กรรมการบริหารสมาคม เพื่อให้สมาคมเป็นที่รู้จัก
 2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีสารของสมาคมให้เป็นที่รู้จักทั้งกับสมาชิกและผู้สนใจในเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์
 3. ร่วมมือกับฝ่ายต่างๆของสมาคม เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีงานด้านต่างให้สำเร็จลุล่วงและเป็นที่รู้จักทั่วไป
 4. เขียนเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆของสมาคม
 5. จัดทำ Art-work งานโฆษณา และป้าย Banner  ต่างๆของสมาคม
 6. Update เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสมาคม เพื่อนำเสนอนายกสมาคม
Read more...
NO. รหัส รายชื่อ ตำแหน่ง ชื่อเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี โทรสาร
สมาชิก
1 SM4801-001 ดร. ไพโรจน์  สุขจั่น ประธานกรรมการบริหาร บจก. บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้  02-925-2556-60 02-925-3978
2 SM4801-003 คุณ ศิริพรรณ  เจนวาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บจก. ธรี-คิว พร็อพเพอร์ตี้   02-634-4344 02-236-1443
3 SM4801-005 คุณ ณรงค์ชัย  คุณปลื้ม กรรมการผู้จัดการ บจก. บางแสนมหานคร พร็อพเพอร์ตี้  038-395-001-9 038-395-010
4 SM4801-006 คุณ ภัทราภรณ์  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บจก. ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ มาร์เก็ต 02-885-9480 02-885-9311
5 SM4801-008 คุณ สมศักดิ์  ชุติศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บจก. บี.ซี.พี. เฮ้าส์ซิ่ง  02-579-3388  02-579-8077
6 SM4801-011 คุณ อภิชาติ  ปภาณภูวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บจก. โปรเฟสชั่นแนลส์ เอเชีย เน็ทเวิร์ค 02-651-9972-3 02-651-9974
7 SM4801-012 คุณ กิตติศักดิ์  จรัสแสงจิระโชติ กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็กซ์คลูซีฟ เรียลตี้  02-322-0070 02-322-0137
8 SM4801-013 คุณ พวงเพ็ญ  สุมิพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี บจก. เดอะ แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส 02-717-0808  02-717-0800
9 SM4801-015 คุณ ชัชวาลย์   ปรีดาวิภาต ประธานกรรมการบริหาร  บมจ. ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์  02-294-2411 02-284-2158
10 SM4801-016 คุณ บุรินทร์  ลาดล่าย ผู้อำนวยการกองโฆษณา บจก. ฐานเศรษฐกิจ 02-973-3888 02-973-5264
11 SM4801-017 คุณ สรินทร์ลดา  ตันติสุข กรรมการผู้จัดการ บจก.ธนลภภ์ 02-736-1881 02-736-1889
12 SM4801-018 คุณ อรุณี  เทียมหงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.เอ็ม ซี เอ แอดเวอร์ไทซิ่ง 02-862-3333 02-862-2532
13 SM4801-019 คุณ ประภัสสร กรุดอินทร์ ผู้จัดการแผนกเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีโฆษณา  บจก. มีดี อัพเกรด  02-805-6090 02-805-6027
14 SM4801-020 คุณ จุฑาธิป  พรหมมงคลกุล ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา บจก. สยามเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีมีเดีย 02-938-1555 02-938-1777
15 SM4801-023 คุณ ระวินันท์  วงษ์ศรีกิตติกูล รองกรรมการ บจก. โฮมมาร์เก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล 02-464-3461-7 02-464-3463
16 SM4801-024 คุณ ภิญโญ  คีรินทร์สกุณา กรรมการผู้จัดการ บจก. โปรเฟสชั่นแนลส์ แลนด์ แอนด์ แฟคโทรี่ 034-849-331 034-849-330
17 SM4801-026 คุณ แสงเพ็ญ  ซุง กรรมการผู้จัดการ บจก. ซัน พร็อพเพอร์ตี้ คอนเซาแทนท์  02-390-1140-2 02-392-0270
18 SM4801-027 คุณ สมจิต  พรหมเพศ กรรมการผู้จัดการ บจก. นครทอง พร็อพเพอร์ตี้ 02-945-6363 02-945-6464
19 SM4801-035 คุณ ปรีชา  ศุภปีติพร กรรมการผู้จัดการ บจก. แอคคิวเรียลตี้  02-285-4645 02-285-4644
20 SM4801-036 คุณ วรพงศ์  เลอสิทธิศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. แอล.พี.ดี. เรียลเอสเตท 02-964-7700-1 02-964-7702
21 SM4801-037 คุณ อภิชาติ  เพชรสุริยา กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ.พี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ 02-926-3324 02-925-3323
22 SM4801-037-1 คุณ กิฏิวัฒน์ ไชยหาญ กรรมการผู้จัดการ A.P.K.PROPERTY CO.,LTD. 02-926-3324 02-926-3323
23 SM4801-038 คุณ กิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บมจ. สัมมากร 02-255-5740 02-255-2806
24 SM4801-039 คุณ สมาน  ลิ่มทองแท่ง ประธานกรรมการบริหาร บจก. ซื่อตรง กรุ๊ป 02-921-7693 02-595-1015
25 SM4801-040 คุณ เฉลียว  สวัสดี กรรมการผู้จัดการ บจก. เฉลียว ค้าวัสดุก่อสร้าง  02-990-2448-9 02-990-2730-31
26 SM4801-051 คุณ ชนิศา  เวชยาศรมพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บจก. บีที สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้  02-925-2556-60 02-925-3199
27 SM4801-052 คุณ อิสระ  บุญยัง กรรมการผู้จัดการ บจก. กานดา พร็อพเพอร์ตี้ 034-458-413 034-458-414
28 SM4801-058 คุณ ชนิตา  พัชรกุลสุข กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีทีวี พร็อพเพอร์ตี้ แอนท์ เรียลเอสเทรด 02-643-8568  
29 SM4801-060 คุณ วิศิษฐ์  คุณาทรกุล ประธานและกรรมการผู้จัดการ บจก. เรียลตี้ เวิลด์ อัลไลแอนซ์ 02-818-0022ต่อ502 02-818-0066
30 SM4801-061 คุณ วุฒิกร  สท้านอาจ กรรมการผู้จัดการ บจก. หัวหินไทย พร็อพเพอร์ตี้ 032-512-522 032-516-6475
31 SM4801-064 คุณ ทัพพวัฒน์  อติพิศาลกุล ผู้จัดการแผนกการตลาด บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป 02-886-4888 02-886-4878
32 SM4801-069 คุณ แอน  มุ้ยศาสตรา กรรมการผู้จัดการ บจก. โฮมไทยทูเดย์ 02-530-9414-5 02-530-9415
33 SM4801-070 คุณ วราพงษ์  อำนวยทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บจก. เอก-วรา พับลิค รีเรชั่นส์  02-454-7813 02-454-7813
34 SM4801-072 คุณ วุฒิชัย  เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการ บจก. สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ 02-444-3560-3 กด 7 02-444-3716
35 SM4801-074 คุณ นุชนารถ  รัตนสุวรรณชาติ กรรมการผู้จัดการ บจก. บางกอก เดค-คอน  02-925-5777 02-925-5778
36 SM4801-077 คุณ ปยุธ  จำปาปน ผช.กก.ผจก. ฝ่ายวางแผนเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและการตลาด บจก. เปรมสิริ  02-941-5000 02-941-5937-8
37 SM4801-079 คุณ สุนันทา  ตั้งไชยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บจก. รามคำแหงเฮ้าส์ซิ่ง 02-917-4056-6 02-917-4057
38 SM4801-080 คุณ ยง กก ออน  (จอห์น ยัง) ประธานกรรมการ บจก. จอห์น ยัง 02-662-2100-3 02-662-3891
39 SM4801-084 คุณ สุวิมล  พันธุ์สุริยานนท์ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด และประกันกลุ่มและตลาดพิเศษ บจก. เมืองไทย ประกันชีวิต 02-290-2160 02-274-9370
40 SM4801-087 คุณ วธัญดี  พันธ์ศรีมังกร กรรมการผู้จัดการ บจก. พี.เอ็ม. กรุ๊ป เรียลเอสเตท 038-240-178-9 038-704-911
41 SM4801-093 คุณ วิโรจน์  ตั้งเจตนาพร กรรมการ บจก. พร็อพแม็กซ์ 02-636-8662-3 02-233-6373
42 SM4801-098 คุณ วินัย ปิยะชัย ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและการตลาด บจก.โกมลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 081-496-9346 02-882-2318
43 SM4801-109 คุณ กอบชัย  จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 02-667-5555 02-667-5511
44 SM4801-101 คุณ วีระชัย  วิวัฒนวานิชกุล กรรมการผู้จัดการ บจก. รุ่งเรือง เรียล พร็อพเพอร์ตี้ 02-530-7961 02-530-7962
45 SM4801-131 คุณ สาธินี  พิศาลคุณากิจ กรรมการผู้จัดการ บจก. บางกอกเพลซ 02-267-5782 02-267-5783
46 SM4801-124 คุณ ปสันน  สวัสดิ์บุรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.เนาวรัตน์ พัฒนาการ 02-653-9333 02-653-7440-1
47 SM4801-141 คุณ วรรณฤทัย แสงเลิศศิลปชัย  Marketing Manager บมจ.ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์  02-319-0833 02-319-0858
48 SM4801-142 คุณ รัตนากร ถีระวงษ์  Assistant Marketing Manager Bangkok Metro Network Co., Ltd. 02-690-8522-23ต่อ227 02-275-4314
49 SM4801-143 คุณ ธนิตพงศ์ ตัณฑะไชยศานต์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บจก.คอนเทนเนอร์พลาส‎ 02-817-6851 02-817-6851
50 SM4801-145 คุณ ภารดี พิทยาพละ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและการตลาด บจก.เค.จี.เทรดดิ้ง (เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี)  081-806-1607 02-951-5535-6
51 SM4801-149 คุณ จิราพร บริบาลบุรีภัณฑ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.แปลนเอสเตท‎ 02-260-6100 ต่อ 7700 02-260-6055
52 SM4801-153 คุณ ณัฐจิตา พุ่มเงิน  ผู้จัดการ บจก.เอ็ม แอนด์ เอ็น ทูเก็ตเตอร์‎ (WINNER ESTATE) 02-683-1993-5 02-683-1996
53 SM4801-162 คุณ อลงกต บุญมาสุข  Vice President  ธ.กสิกรไทย‎ 02-275-3334-8 02-277-8435
54 SM4801-168 คุณ โสมพัฒน์    ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บจก.ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์  02-344-6666 02-344-6677
55 SM4801-167 คุณ สุภาพ  เวด กรรมการเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี บจก.พรีเมียร์โฮม เรียลเอสเตท 02-344-6666 ต่อ 3008 02-344-6677 ต่อ 3008
56 SM4801-170 คุณ นัฎวรรณ  อุ่นฤดีกมล กรรมการผู้จัดการ บจก. ทริปเปิ้ล โอ แมนเนจเม้นท์  02-194-8548  -
57 SM4801-171 คุณ ศุภฌา  ธนัญญาณ์ ผู้จัดการฝ่ายเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี บจก.ศุภฌา เรียลเอสเตท 034-620-276 034-620-276
58 SM4801-173 คุณ วัชรกัณย์  ทรัพย์เจริญ เลขานุการ บจก. ศาสตร์ศิลา พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ลอว์ 02-616-1228-9 02-616-1228
59 SM4801-174 คุณ ประภาภรณ์  มหชาญชวลิต ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Picito  Co., Ltd. 02-887-4761-3 02-887-4764
60 SM4801-175 คุณ กิตติภัค  พัฒนะภิญโญ เจ้าหน้าที่ บจก. แอดวานซ์ เว็ป เซอร์วิส - 02-540-7687
61 SM4801-178 คุณ อัมรินทร์  ชนินทร์วงศ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่าย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 02-273-1500 02-2731576
62 SM4801-179 คุณ วิทวัส ชินบารมี กรรมการผู้จัดการ บจก.นิธ คาร์  02-379-4422 02-379-4606
63 SM4801-180 คุณ เนติกรณ์ ชูเจริญ กรรมการผู้จัดการ บจก.ชูกิจลีสซิ่ง 074-606-888 074-606-888
64 SM4801-181 คุณ พลวันต์  จิรพิทยาสกุล เจ้าของกิจการ บจก.วันต์เจริญอิเล็คทริค 089-111-1568  
65 SM4801-182 คุณ อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานกรรมการ บจก.ริชี่เพลซ 02-886-1816-7 02-886-1060
66 SM4801-183 คุณ เกษมศักดิ์ เตชะวิรัชธน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.มหากิจสตีล‎ 089-491-4299 02-277-8435
67 SM4801-184 คุณ ชลอ นาคลับ กรรมการผู้จัดการ CHALINA BRITISH Co.,Ltd 085-437-1045  
68 SM4801-186 คุณ ภูรินทร์  กฤษณะวานิช   บมจ.อั่งเปา แอสเสท  02-714-4555 02-714-3545
69 SM4801-187 คุณ สิงขร  จิรวงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บจก.บริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ 02-714-3545 02-266-3372
70 SM4801-188 คุณ สุรพล  กอวรกุล ประธานกรรมการ บจก.อินฟินิท เรียล เอสเตท 089-333-6999 02-693-3533-7#156
71 SM4801-189 คุณ มยุรี  สุวรรณชีพ ประธานกรรมการ บจก.เอ็ม ซี เอ แอดเวอร์ไทซิ่ง 081-880-8099 02-907-8667
72 SM4801-190 คุณ มานะ  จิระนภากุล กรรมการผู้จัดการ บจก.น้อมบุญ 02-395-1279 02-395-1276
73 SM4801-191 คุณ อุดม  เลาหพจนารถ กรรมการผู้จัดการ บจก.ช.การช่าง วอช แอนด์ จิวเวลรี่ 081-634-5797 02-391-1814
74 SM4801-192 คุณ ณัฐวัฒน์  รัตน์พิชิต กรรมการผู้จัดการ เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี คลิก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 081-820-2324 02-962-0077
75 SM4801-193 คุณ บัณฑิต สุภัทรศักดา ผู้จัดการ บจก.บีแอล ยูนิตี้ 02-898-7240-1 02-898-7245
76 SM4801-194 คุณ โสพิศช์  เพชรคง กรรมการผู้จัดการ บจก.โซป้า คอนซัลแท็นท์ 086-517-9953 02-553-2056
77 SM4801-195 คุณ ชารีรัตน์  ราชคม ผู้อำนวยการ บจก.แลนด์  แอนด์  เฮ้าส์  ไทยโบรคเกอร์  086-517-9953 02-559-2056
78 SM4801-196 คุณ นพดล  ทวีทำนุสิน ผู้จัดการทั่วไป บจก. นีโอธานี 081-921-7899 02-971-5579
79 SM4801-197 คุณ Mr.Robert Clark Reynolds Director Krabi Consultants Co.,Ltd 081-370-3088 075-695-083
80 SM4801-198 คุณ สุวรรณี  ลีลากะสิงห์ กรรมการผู้จัดการ บจก. เบญญาภา พร็อพเพอร์ตี้  081-118-9336 02-423-3390-6
81 SM4801-199 คุณ เพ็ญจันทร์  ล้อจักรชัย รองกรรมการผู้จัดการ บจก. เค.ยู.เอ็น กรุ๊ป   02-948-2020-3 02-948-2025
82 SM4801-200 คุณ นพดล  แสงวัฒนจินดา กรรมการผู้จัดการ บจก. B.M. LAND AND HOUSE  081-854-4340 02-734-2190
83 SM4801-201 คุณ โสภารัตน์  เซเรบราโคว่า กรรมการบริหารเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี บจก. เซเรบ(ภูเก็ต) 088-626-1286  
84 SM4801-202 คุณ ธนดล  รุ่งแสง รองประธาน MP MEC CO.,LTD 081-28-9406 02-383-8871
85 SM4801-204 คุณ ธิติมา  ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี เชอร์รี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 086-316-6865 02-450-0007
86 SM4801-205 คุณ รมยกร  สุวิสุทฐ์ กรรมการผู้จัดการ เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี แพน โฟ จำกัด 081-820-6812 02-955-5492-3
87 SM4801-207 Mr. Rainer Heinzmann   Managing Director/ Global Solidor Enterprise Co. Ltd 6638427364-5  
88 SM4801-208 Mr. Paul  James Eddershaw    Sale Manager/ Town Country Property Co.Ltd 6638374136  
89 SM4801-209 Ms. Thanyamai(Thanya) Totharong   Founder President/Arise Asia  6638075610  
90 SM4801-210 Mrs. June  Bernard   CEO/Powerhouse Deveropment Co.,Ltd. 6638059635  
91 SM4801-211 Mr. Robert  Watson   Managing Director/Five Star villas And Condominiums Co.Ltd. 66819388391  
92 SM4801-212 Ms. Kankani T.G.I. De Silva   BENCHMARK ASIA PROPERTY CO.,LTD. 6638710926  
93 SM4801-213 Mr. Mark  Welch   Managing Director /One Stop Real Estate Group Co.Ltd. 6638710699  
94 SM4801-214 Mr. Markus  Probst   Managing Director/ACI Enterprise Co.Ltd. 6638416060  
95 SM4801-215 Mr. Heiner Moessing   Diplom Kaufmann/Siam Properties Co.,Ltd. 6638415490  
96 SM4801-216 Ms. Wanitchaya  Bolton   Alan Bolton Property Consultings Co.,Ltd 6638416728  
97 SM4801-217 Mr. Marina Timyacheva   CO-OWNER/MAKIN BROTHERS CO.,LTD. 66824518804  
98 SM4801-218 Ms. Khanitha  Jarukirati   MANAGING DIRECTOR/KIRATI PROPERTIES CO.,LTD. 084-645-9899  
99 SM4801-219 Mr. Oleksandr   Minak   Real Estate Club Thailand Co.Ltd. 6638415050  
100 SM4801-220 คุณ ณัฐชานันท์  จันทรานุวัฒน์   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี โฮมลีฟวิ่งแบงคอก จำกัด 02-258-9286  
100 SM4801-221 คุณ รัสรินทร์  ภาสวรไพบูลย์   Goodwill Estate Co., Ltd 6638415050  
Read more...
รายชื่อสมาชิกประเภทวิสามัญบุคคลทั่วไป  
NO. รหัส รายชื่อ ตำแหน่ง ชื่อเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี โทรสาร
สมาชิก
1 SM4802-023 คุณ ณัฐพล มัททวกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์  02-318-0083 02-319-0858
2 SM4802-063 คุณ สุจิตรา แสงสว่าง ผู้จัดการ Maxim Build Co.,Ltd. 02-397-0244-6 02-397-0247
3 SM4802-106 คุณ สมนตรี  สมั่นคง       02-715-3711
4 SM4802-117 คุณ อนุชา  พงศ์เทพูปภัมภ์ ส่วนตัว   081-855-2855 02-631-4071
5 SM4802-134 คุณ พัชชญา พูลพจน์ ผู้จัดการอาคารชุด บจก.นิติบุคคลอาคารชุดฟอรั่มทาวเวอร์ 081-843-8667 02-645-3604
6 SM4802-139 คุณ สราวุธ  สินทรัพย์ ส่วนตัว   081-148-2273  
7 SM4802-140 คุณ รัฐวีร์  ดำรงศิริ sale representative บจก. เซรามิคเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีไทย 081-170-9696  
8 SM4802-141 คุณ วรรณิภา  เตชะเกษมสุข   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี วินเนอร์เอสเตท จำกัด 089-215-2165  
9 SM4802-142 คุณ ธนาวุฒิ  บุญเลิศ   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  น้อมบุญ  จำกัด 083-301-1673  
10 SM4802-143 คุณ เจนจิรา  เพชรชู   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  น้อมบุญ  จำกัด 082-799-7716  
11 SM4802-144 คุณ กาญจนา  ลำเพยกลิ่น   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  น้อมบุญ  จำกัด 081-870-3517  
12 SM4802-145 คุณ นาถยา  เกตุคล้ายแสง   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี แอคคิวท์ เรียวตี้ จำกัด 085-054-5469  
13 SM4802-146 คุณ ปรารถนา  อ่อนเอี่ยม   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี เจริญนคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 090-810-4396  
14 SM4802-147 คุณ วรรณิสา  สมนิยม   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 085-482-2273  
15 SM4802-148 คุณ ภูริสา  บันธยายมาศ   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 091-402-2629  
16 SM4802-149 คุณ สุทธิกานต์  ประวาฬ    เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี บีที สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 080-457-1727  
17 SM4802-150 คุณ ฌานิศา  สัมพันธ์แพ   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 089-782-9919  
18 SM4802-151 คุณ เกรียงไกร  เกษรพรหม   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 086-043-3019  
19 SM4802-152 คุณ นิรันตรี  อุตตะรี   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 081-145-0820  
20 SM4802-153 คุณ จิโรจน์  หลายวิวัฒน์   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี Instron(Thailand)Limited  จำกัด 089-883-7787  
21 SM4802-154 คุณ อนุสร  หงษ์สัจจากุล   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ธนลภภ์  จำกัด 085-487-5255  
22 SM4802-155 คุณ วนิดา  ทองคำมาก   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  แปลนเอสเตท จำกัด 089-459-6995  
23 SM4802-156 คุณ วิรัตน์ดา  อิ่มตระกูลชัย   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  แปลนเอสเตท จำกัด 083-987-5497  
24 SM4802-157 คุณ โศรยา  จันทร์กระจ่าง   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  แปลนเอสเตท จำกัด 085-994-4947  
25 SM4802-158 คุณ ปรารถนา  กล้ารบ   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  กานดา  เดดคอร์  จำกัด 085-999-3119  
26 SM4802-159 คุณ ธนวรรณ  ประเสริฐทรัพย์   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  กานดา  เดดคอร์  จำกัด 085-842-4346  
27 SM4802-160 คุณ สุกัญญา  นันทชาติ   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  กานดา  เดดคอร์  จำกัด 034-867-132  
28 SM4802-161 คุณ ศุภดาลัด  ธรรมวงศ์   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี เอสทู พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 085-694-4284  
29 SM4802-162 คุณ ศุภเดช  ตันติวศิน   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ยูเนี่ยน โฟร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 086-999-4111  
30 SM4802-163 คุณ บุญจิรา  คณารักษษพงษ์   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ยูเนี่ยน โฟร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 089-923-3695  
31 SM4802-164 คุณ วีระศักดิ์  อินนัดดา    เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี เออร์เบสไทย เทรดดิ้ง จำกัด 081-933-0426  
32 SM4802-165 คุณ ธนารีย์  คงสมบัติ   ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสมบัติ 084-146-3129  
33 SM4802-166 คุณ นันทยา  อาชวะสมิต   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ริชี่เพลซ 2002 084-141-2407  
34 SM4802-167 คุณ วิภาดา  พยุงพงษ์   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ริชี่เพลซ 2002 080-622-3773  
35 SM4802-168 คุณ กรชนก  พุฒิพรสกุล   ธนาคารแห่งเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี 089-774-0343,080-456-2488  
36 SM4802-169 คุณ บุญญาภา  พลวรรณภา   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี กัลปพฤกษ์ แอสเสท จำกัด 082-224-5335  
37 SM4802-170 คุณ ภัทรา  แซ่ลี้   บุคคลทั่วไป 090-396-2404  
38 SM4802-171 คุณ จีระศักดิ์  วีระวัฒนากร   บุคคลทั่วไป 082-077-8174  
39 SM4802-172 คุณ ศุภกุล  ชยาสนา   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี บุญ เก่ง กิจการ จำกัด 081-000-9996  
40 SM4802-173 คุณ วรวุฒิ  นทีปราชญ์ทวีชัย   บุคคลทั่วไป 081-988-3648  
41 SM4802-174 คุณ ธานี  โทจรัญ   สำนักงานกฏหมายธานีทนายความ 081-188-4411  
42 SM4802-175 คุณ ธนบดี  ฮุ่นตระกูล   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี วิมานเมฆน้อย จำกัด 080-210-5583  
43 SM4802-176 คุณ มกราคม  พงศ์ทองคำ   บุคคลทั่วไป 083-138-7198  
44 SM4802-177 คุณ สัณห์สาร  สุภัจจาภิชัย   บุคคลทั่วไป 081-473-8111  
45 SM4802-178 คุณ กรมณท์  ฤกษ์ผดุงศักดิ์   บุคคลทั่วไป 081-648-6998  
46 SM4802-179 คุณ สุนา  งามนิตยาหงส์   SEREB(thailand) co.,ltd 081-819-8496  
47 SM4802-187   Craig Turner   Managing Director/ Rightmove Pattaya 6638361212  
48 SM4802-188   Alexander  Serebryakov   SEREB(Phuket)Co.,Ltd 66800770379  
49 SM4802-187   Amornrat  Khongpennit   Alan Bolton Property Consultings Co.,Ltd 66847787139  
50 SM4802-189   Arpakorn Silpasuwan   Silpasuwan Engineering 086 5998965  
51 SM4802-190   Charoen  Chinakot   Real Estate Agent/ Winner Estate 6690041233  
52 SM4802-191   Dittapong  Boonampol   Dr./NP Grnious 6625703223  
53 SM4802-192   Jinda  Suksa-ngob   Sake Representative/Winner Estate Co.,Ltd. 66818606479  
54 SM4802-193   Junthip  Saekam   JT&JT Co.,Ltd. 66818936158  
55 SM4802-194   Laddawan  Laolookin   OFFICE MANAGER/ACI Enterprise Co.,Ltd. 66817622627  
56 SM4802-195   Marciano  Birjmohun   MIE/MARCIANO ENTERPRISES CO.,LTD. 66824408893  
57 SM4802-196   Mark  Welch   Managing Director /One Stop Real Estate Group Co.Ltd. 66819454845  
58 SM4802-197   Nisara  Sukkham   Property Consultant/Prime One Development Co.Ltd. 66860802515  
59 SM4802-198   Noppol  Nantasetphong   Oriental Property Group Co. Ltd. 66818229593  
60 SM4802-199   Pornpoj  Chenkulprasutr   Managing Director/Property D Co.Ltd. 66863066307  
61 SM4802-200   Prasong  Tantisirivat   Consultant/AEI Cthailanoi Co.Ltd. 66813327579  
62 SM4802-201   Raja  Gulati   Managing Director/Monte Carlo Tailors 66863307228  
63 SM4802-202   Salmah M. Tayabee   Broker/ Country 21 S.G.R 8476124453  
64 SM4802-203   Sarangsee  Nantapisarn   Sale Director/ Winner Estate Co.Ltd. 66846598899  
65 SM4802-204   Sasiphat  Sathirakul   ETM Tech (Thailand) Co.Ltd. 66818998468  
66 SM4802-205   Sirichai  Tanalapcharoen   Winner Estate Co.Ltd. 66830186951  
67 SM4802-206   Sukanjana  Karaketu   Winner Estate Co.Ltd. 66816590622  
68 SM4802-207   Sukum  Charoontham   Sales Executive /Winner Estare Co.Ltd. 66816960833  
69 SM4802-208   Sumanus Montrechok   Co Founder, Bee's Kness Co.Ltd. 66845561554  
70 SM4802-209   Thanee  Thocharun   Thanee Real Estate and Law Firm  66811884411  
71 SM4802-210   Theadsak  Boontos   K.D.ASSET&DEVELOPMENT CO.,LTD 66819747777  
72 SM4802-211   Thitiwat  Teerakulthanyaroj   VICE PRESIDENT BUSINESS DEVELOPMENT/ CENTURY (THAILAND) 66815860922  
73 SM4802-212   Tipwan  Chongsawattisa   Winner Estate Co.Ltd. 66864296818  
74 SM4802-213   Trin  Rujiravanich   DIRECTOR OF MARKETING/CHARM CHUREE VILLA 66846595555  
75 SM4802-214   Uraiwan  Jenhatakarnkij   Imagine  Land Co. Ltd. 66818147001  
76 SM4802-215   Vera  Kikote   International Consultant/Siam Properties 66892452890  
77 SM4802-216   Vichayarat  Sirikullertrat   Sale Director/ Winner Estate Co.Ltd. 66894992341  
78 SM4802-217   Wannipa  Techakasemsak   Winner Estate Co.Ltd. 66820868112  
79 SM4802-218   Weerawit  Sirivarasakun   Perfect Land 66831479799  
80 SM4802-219   Winatcha  Heinzmann   Global Solidor Enterprise Co.Ltd. 66824695554  
81 SM4802-220 คุณ บุญชาญ  สมบูรณ์ศักดิกุล   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  พีซีแอล จำกัด 080-990-9513  
82 SM4802-221 คุณ กษิเดช  วณิชคุณาธร   Bangkok Property Consultant 081-666-5433  
83 SM4802-222 คุณ จารุพรรณี  พลาฤทธิ์   Suan Bua Co.,Ltd 081-938-6050  
84 SM4802-223 คุณ ชญกาญจ์  สุขรมย์   ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรเอก 081-709-6466  
85 SM4802-224 คุณ ชญานินท์  นันทเศรษฐ์พงศ์   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี โอเรียลทอลพร็อพเพอร์ตี้กรุ๊ป จำกัด 081-825-9534  
86 SM4802-225 คุณ ชโลธร  ธรีพรณรงค์   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี วี.วี.ดับบลิว. คอนสตรัคชั่น จำกัด 081-249-6395  
87 SM4802-226 คุณ ชัยยุทธ  เพชรจรัส   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี แพลตินั่ม ไลฟ์ จำกัด 085-666-6700  
88 SM4802-227 คุณ ญาณี  เลิศนิมูลชัย     083-009-2955  
89 SM4802-228 คุณ ตฤณ  รุจิรวณิช     084-659-5555  
90 SM4802-229 คุณ ถาวร  เพชรดลหะกุล   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ตั้งเซียะปิงโลหะกุล จำกัด 089-773-4743  
91 SM4802-230 คุณ ทิวารกาล  เทพทอง   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  โชคเพิ่มพูน จำกัด 092-092-4690  
92 SM4802-231 คุณ ธนวิน เพิ่มพรมาดาน   CIMB Thai Bank 086-006-4477  
93 SM4802-232 คุณ ธิดารัตน์ จินดาวัฒนวงศ์   Charted Sguare Holding Co.,Ltd. 081-565-4565  
94 SM4802-233 คุณ ธิรดา  จันทร์อร่าม   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ไทยลี การเกษตร จำกัด 089-770-0382  
95 SM4802-234 คุณ นพวงศ์  พลพนากิจ   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี บุษราคัม ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด 081-945-4542  
96 SM4802-235 คุณ นัททภัท ศรีจินดา   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี เอกเดชา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 086-634-3463  
97 SM4802-236 คุณ ประสิทธิ์  หงษรานนท์   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี เอพีพี บอร์ด จำกัด 081-811-7228  
98 SM4802-237 คุณ ปรีชญา  ชวลิตธำรง   90 development Co.,Ltd. 084-110-0114  
99 SM4802-238 คุณ พลอย  ธนถาวรลาภ   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ข้าวแสนดี จำกัด 082-959-6156  
100 SM4802-239 คุณ พลิษฐ์  โลจนะโกสินทร์   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  แฟคโต โมดูล่าร์ จำกัด 089-492-2200/087-015-9000  
101 SM4802-240 คุณ พัชดา  สวัสดิ์ธนาคูณ   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี เอ็มจีเทค กรุ๊ฟ จำกัด 081-374-0648  
102 SM4802-241 คุณ พิมพ์ชนก บุลยเลิศ   CIMB Thai Bank 081-961-5969  
103 SM4802-242 คุณ ไพลิน   ชัยสง่าพงษ์   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  พี.เอ็ม. เจนเนอรัลแมชชีนเนอรี่ จำกัด 085-997-7025  
104 SM4802-243 คุณ เฟื่องฟ้า  ศิริพรนันทนา   บริษํท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 089-885-8031  
105 SM4802-244 คุณ ภัทราพร  ถาวรพัฒนพงศ์   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ภัทรโมเดิร์นโฮม จำกัด 081-085-2499  
106 SM4802-245 คุณ วงศ์รัตน์  ออรัตนชัย   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี โออาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 081-802-6190  
107 SM4802-246 คุณ วรรณฉัฐ  รัศมีแสงทอง   ICON Original Hardware Co.,Ltd 085-445-2424  
108 SM4802-247 คุณ วราพงศ์  นิลศิริ   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด(มหาชน) 081-801-7740  
109 SM4802-248 คุณ วสะ  เอี่ยมสุรีย์     085-800-8778  
110 SM4802-249 คุณ วสันต์  เตชะไมตรีจิตต์   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี เคซับ จำกัด 081-430-2772  
111 SM4802-250 คุณ วิชาญ  หมู่ขจรพันธ์   Bangkok Glass Industry Co.,Ltd 081-917-5977  
112 SM4802-251 คุณ ศิวัช  ศรีพสุยานนท์   Interbuild Solutions Co.,Ltd 085-912-0928  
113 SM4802-252 คุณ สกุล  ณปุณยฤกษ์   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี แวนนาฟว์ จำกัด 091-991-9954  
114 SM4802-253 คุณ สหพันธ์ ภูวมงคลวิวัฒน์   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) 081-587-6886  
115 SM4802-254 คุณ สุธัช  นฤนาทวานิช     081-614-2150  
116 SM4802-255 คุณ สุภัทรา  ตั้งธนาพร   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี แวนนาฟว์ จำกัด 091-516-9554  
117 SM4802-256 คุณ สุภาพร  บุญยะพงศ์ไชย   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี บิ๊ก ทรี แอสเสท จำกัด 089-797-4232  
118 SM4802-257 คุณ สุรนาท  วงศ์ชนะภัย   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ปิโตรเวิร์ค จำกัด 083-006-1838  
119 SM4802-258 คุณ เอกชัย  เรืองรัตน์   Thai Racing Co.,Ltd. 081-373-3018  
120 SM4802-259 คุณ พิชญา  ไพโรจน์สถาพร   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  ไทยกรีนเนอรี่แลนด์ จำกัด 086-357-8785  
121 SM4802-260 คุณ ณฎฐพล  พิชิตลำเค็ญ   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  ร่วมส่งเสริม จำกัด 081-345-0173  
122 SM4802-261 คุณ ณัชวรัตม์  ศรีอิทราวานิช   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี 18 อิทราเทพ จำกัด 081-838-3733  
123 SM4802-262 คุณ วรรณวิไล  ลาภปรารถนา   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี Healthland จำกัด 089-661-7007  
124 SM4802-263 คุณ รุ้งทอง  คุณประภากร   เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี 64 เรสซิเดนซ์ จำกัด 086-751-5554  
Read more...

เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมการเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและการตลาดอสังหริมทรัพย์ สามารถดาวโหลดใบสมัครที่ด้านล่าง พร้อมส่งเอกสารการสมัครเข้ามาได้เลยค่ะ

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสมาคมฯ

 

 1. ได้รับสิทธิในการส่งผู้บริหาร หรือ เจ้าหน้าที่  เข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ในราคาพิเศษ (ราคาสมาชิก)
 2. ได้รับสิทธิเข้าร่วมงานเสวนาใหญ่ประจำปีได้ฟรี 2 ท่าน และผู้ติดตาม ในราคาพิเศษ (ราคาสมาชิก)
 3. ได้รับทราบเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีสารของสมาคมฯ   มาตรการของภาครัฐ และเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ทางอีเมลล์ และเว็บไซด์สมาคมตลอดอายุสมาชิก
 4. ได้รับสิทธิ Link Web Site ของท่าน  ลงใน aomisa.com  ของสมาคมฯ ฟรีตลอดอายุสมาชิก
 5. ได้รับสิทธิเข้าร่วมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีสังสรรค์ประจำปี  เพื่อสร้างความสามัคคีและแลกเปลี่ยนเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีสารภายในกลุ่มสมาชิก  และเป็นพันธมิตรทางเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี (Value Chain)
 6. เสนอความคิดเห็น  หรือให้คำแนะนำต่อสมาคมฯ หรือคณะกรรมการของสมาคมฯ ในเรื่องใดๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ  เพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคมฯ
 7. เข้าร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น  ซักถาม  เสนอบัญญัติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  หรือในการประชุมใหญ่วิสามัญ
 8. สมาชิกสามัญมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ประจำปี  หรือในการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของสมาคมฯ

 

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก

ดั่งนี้

 1. กรอกใบสมัครสมาชิก (สีฟ้า)    1 ใบ      เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีที่นี่    ใบสมัครสมาชิก
 2. รูปถ่ายขนาด 1”          2  รูป   
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      1  ใบ 
 4. สำเนาทะเบียนเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี     1 ใบ  
 5. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ    1 ชุด  (ถ้ามี) 
 6. นามบัตรที่มีตราโลโก้เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีฯ      1 ใบ  (ถ้ามี)  
 7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีฯ    1  ชุด (ครบชุด) 
 8. ชื่อ WEB SITE ของท่านที่ต้องการ LINK ใน WEB SITE ของสมาคมฯ

    หมายเหตุ:    กรุณาจัดส่งเอกสารทั้งหมดส่งมาทางไปรษณีย์ พร้อมลงทะเบียนตอบรับ กลับมายังสมาคมฯ  เพื่อป้องกันเอกสารหาย  

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร 

    สมาคมการเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 

 • คุณก้อย และ คุณณัฐ

เลขที่ 155/5 หมู่ 10  ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี  แขวงบางรักพัฒนา 
เขตบางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110 

   

หรือโทรสอบถามเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีได้ที่ หมายเลข 02-925-4571-2  , 081-721-4871
    โทรสาร  02-925-4573  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Read more...

 รายชื่อสมาชิกสามัญนิติบุคคล

รหัสสมาชิก

ชื่อ - สกุล

เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี / เว็บไซด์

อีเมล

 SM4801-001  คุณไพโรจน์ สุขจั่น    
 SM4801-002  คุณชนินทร์ เกิดวิธี    
 SM4801-003  คุณศิริพรรณ เจนวาณิชย์    
 SM4801-004  คุณยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์    
 SM4801-005  คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม    
 SM4801-006  คุณภัทราภรณ์ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา    
 SM4801-007  คุณเชาวรัตน์ ปิยะกมลานนท์  บจก.ซี.คอนซายน์  
 SM4801-008  คุณสมศักดิ์ ชุติศิลป์    
 SM4801-009  คุณมนิฎฐา อางนานนท์    
 SM4801-010  คุณเอกชัย กฤดาการกุล    
 SM4801-011  คุณอภิชาต อาชาเดช    
 SM4801-012  คุณกิตติศักดิ์ จรัสแสงจิระโชติ  บจก.เอ็กซ์คลูซีฟ เรียลตี้  
 SM4801-013  คุณพวงเพ็ญ สุมิพันธ์  บจก.เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอลซัลแทนท์ส  
 SM4801-014  คุณโสภิดา บุญเจริญ    
 SM4801-015  คุณชัชวาลย์ ปรีดาวิภาต    
 SM4801-016  คุณบุรินทร์ ลาดล่าย    
 SM4801-017  คุณสรินทร์ลดา ตันติสุข  บจก.กัสโต มาร์เก็ตติ้ง  
 SM4801-018  คุณอรุณี เทียมหงษ์  บจก.สื่อวัฏสาร  
 SM4801-019  คุณอภิญญา ลภัสกรฬบูล  บจก.สรรพสาร  
 SM4801-020  คุณจุฑาธิป พรหมมงคลกุล    
 SM4801-021  คุณพชรมน บุญยง  บจก.บี เอส เอ็น แมเนจเม้นท์  
 SM4801-022  คุณกฤดิโชติ ทรัพย์มหศักดิ์    
 SM4801-023  คุณวงจันทร์ น่านคงศักดิ์    
 SM4801-024  คุณภิญโญ คีรินทร์สกุนา    
 SM4801-025  คุณสุทัศน์ ลือชัย  บจก.พฤกษา การ์เด้นโฮม  
 SM4801-026  คุณแสงเพ็ญ ซุง    
 SM4801-027  คุณสมจิต พรหมเพศ    
 SM4801-028  คุณสักขฉัฐ เชี่ยวภู่  บจก.บุญไทย ลอว์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้  
 SM4801-029  คุณกมล ตั้งอมรศิริ  บจก.ศรีกมล ตั้งอมรศิริ  
 SM4801-030  คุณจันทร์เพ็ญ คลังพลอย  บจก.แคปปิตอล ซี เอสเตท แมนเนจเมนท์  
 SM4801-031  คุณบัณฑิต โชติวิทยะกุล    
 SM4801-032  คุณชนาทิพย์ ศรีเรืองสกุล  บจก.อู่เงิน  
 SM4801-033  คุณธนเดช มูลพร้อม  หจก.ภัสสร (191)  
 SM4801-034  คุณสุทธิพร กรเวช    
 SM4801-035  คุณปรีชา ศุภปีติพร    
 SM4801-036  คุณวรพงศ์ เลอสิทธิศักดิ์    
 SM4801-037  คุณอภิชาติ เพชรสุริยา    
 SM4801-038  คุณกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา    
 SM4801-039  คุณสมาน ลิ่มทองแท่ง    
 SM4801-040  คุณเฉลียว สวัสดี    
 SM4801-041  คุณเจษฎสุดา บัวเลิศ    
 SM4801-042  คุณกฤษณ์ เทียนอินทร์    
 SM4801-043  คุณจิรุตถ์ สุวิวัฒน์ชัย  บจก.วิวัฒน์ พรอพเพอร์ตี้  
 SM4801-044  คุณรัมภ์ เนียมวงศ์    
 SM4801-045  คุณปรีชา จิตต์สมนึก    
 SM4801-046  คุณบัวทิพย์ พรหมศร    
 SM4801-047  คุณสุริยา อัศวมณี  บจก.แอล.ที.เพรส  
 SM4801-048  คุณสุนทร กิตติยวัฒน์    
 SM4801-049  คุณวิทวัส เลาหพูนรังษี    
 SM4801-050  คุณอุดมศักดิ์ พริ้งอุทุมพร  เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีจงสุข  
 SM4801-051  คุณชนิศา เวชยาศรมพิทักษ์    
 SM4801-052  คุณอิสระ บุญยัง  บจก.กานดา พร็อพเพอร์ตี้  
 SM4801-053  คุณนริส ธนัพประภัศร์    
 SM4801-054  คุณธนชาติ พ่วงพี    
 SM4801-055  คุณเทพกัญญา ง้าวสุวรรณ  บจก.เทพพสิษฐ์ พร๊อพเพอร์ตี้  
 SM4801-056  คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ    
 SM4801-057  คุณทวีลาภ เอกอินทร์  บจก.แอดวานซ์ อินเตอร์ ดีเวลลอปเม้นท์  
 SM4801-058  คุณวิไล คำทา    
 SM4801-059  คุณแพรวขวัญ รัตชะถาวร  บจก.บุณณภา เรียลเอสเตท  
   ธันวิชช์ มหัทธนาสิงห์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคม

1.     ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวข้องกับการเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
2.     ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดในการประกอบเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์
3.     จัดอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร ที่รับผิดชอบด้านการตลาดในเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
4.     ร่วมมือกับรัฐในการส่งเสริมการค้าเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี การเงินหรือเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุประสงค์

ประวัติ / ความเป็นมาของสมาคม

    สมาคมการเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 โดยมี

    ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น     ประธานกรรมการบริหาร เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
    คุณชนินทร์ เกิดวิธี     กรรมการผู้จัดการ เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ศิชาแมเนจเมนท์ จำกัด
    คุณศิริพรรณ เจนวานิชย์     กรรมการผู้จัดการ เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ธีร-คิว พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

    ร่วมกันก่อตั้งสมาคมการเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีมา ให้เป็นที่รู้จักในแวดอสังหาริมทรัพย์ของไทย

    เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีหลักของสมาคม

    1. จัดทำ WebSite เพื่อให้เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีสารที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก และบุคคลทั่วไป
    2. จัดทำฝึกอบรมนักเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและการตลาด ให้กับสมาชิกและผู้สนใจ
    3. จัดทำวารสาร NewsLetter เพื่อให้เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีสารของสมาคมฯ
    4. จัดสัมมนาใหญ่ปีละ 1 ครั้ง ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป และสมาชิก
    5. จัดเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีการกุศล บำเพ็ญประโยชน์
    6. ให้ความร่วมมือแก่สถาบันการศึกษาในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
    7. ร่วมกับหน่วยราชการเพื่อจัดเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีพิเศษทางวิชาการ
    8. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี / จัดประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง
    9. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เพื่อเป็นการพบปะกันระหว่างสมาชิกกับสมาคมฯ

    ผลงานที่ผ่านมาในอดีต

    1. สัมมนาใหญ่ "สงครามการเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและการตลาดอสังหาริมทรัพย์" เมื่อ 21 กันยายน 2548
    2. ฝึกอบรมหลักสูตร "การตลาดอสังหาริมทรัพย์ ยุค 2006" เมื่อ 24 - 25 พฤศจิกายน 2548
    3. ฝึกอบรมหลักสูตร "นักเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ" เมื่อ 27 - 28 มกราคม 2549
    4. Drnner Talk เรื่อง "ชัยภูมิกับเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์" เมื่อ 25 เมษายน 2549
    5. สัมมนาใหญ่ "ฮวงจุ้ย จับทิศการตลาดปรับศาสตร์อสังหาฯ ฟันฝ่าเศรษฐกิจ" เมื่อ 21 มิถุนายน 2549

     เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีทางสังคมร่วมกับองค์กรและบุคคลภายนอก ของ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดประจำปี 2548 - 2549


    7-8 พฤษภาคม 2548     เป็นวิทยากรสัมมนาเรื่อง กลยุทธ์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
    จัดโดย เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์ไทย
    ณ โรงแรมเรดิสัน ห้องมณฑาทิพย์ ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ
    6 มิถุนายน 2548     เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษา โครงการปริญญาโทเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์
    จัดโดย โครงการปริญญาโทเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
    ณ ห้อง 301 ตึกคณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    19 มิถุนายน 2548     เป็นวิทยากรสัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย รุ่น 2
    จัดโดย เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์ไทย
    ณ โรงแรมฟอร์จูน ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
    10 สิงหาคม 2548     เข้าร่วมอภิปราย เรื่อง ทำอย่างไรจึงจะเป็นนักเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ"
    จัดโดย เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์ไทย
    ณ ศูนย์เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ธนาคารกสิกรไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา
    18 สิงหาคม 2548     เข้าร่วมฟังเสวนาในงานเวที สศค. เรื่องเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีมือสอง
    จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
    ณ ห้องประชุม ป๋วย อี๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    2 กันยายน 2548     เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกของสหกรณ์ตามแผนงาน ประจำปี 2548
    เรื่อง เทคนิคการเลือกเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี
    จัดโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี จำกัด
    ณ ห้องประชุม 1004 อาคารบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เวลา 09.15-11.30 น.
    2 กันยายน 2548     เข้าร่วมประชุมสรุปข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนำเสนอกระทรวงการคลัง
    จัดโดย สภาที่อยู่อาศัยไทย
    ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    2 กันยายน 2548     เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง เทคนิคการเลือกเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี
    จัดโดย สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    ณ ห้องประชุม 1004 อาคารบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    5 กันยายน 2548     เข้าร่วมฟังการแถลงเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี "โค้งสุดท้ายก่อนงานมหกรรมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีมือสองแห่งชาติ"
    จัดโดย ศูนย์เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์
    ณ ห้องประชุม 302 อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    9 กันยายน 2548     เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "งานมหกรรมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีมือสองแห่งชาติ"
    จัดโดย ศูนย์เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์
    ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 10.00 - 12.00 น.
    9 กันยายน 2548     เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ทศวรรษแห่งความแข็งแกร่งของสถาบันการค้าไทย"
    จัดโดย กรมพัฒนาเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีการค้า
    ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
    13 กันยายน 2548     เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน "มหกรรมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีมือสอง 4 มุมเมือง" จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ณ ห้องประชุม 302 อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    16 กันยายน 2548     เข้าร่วมประชุมหารือมาตรการส่งเสริมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีมือสองอย่างเป็นรูปธรรม
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เวลา 10.00 น.
    24 กันยายน 2548     เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีจัดสรร สี่มุมเมือง ครั้งที่ 17"
    จัดโดย บจก.สื่อวัฏสาร
    ณ บริเวณหน้าลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เวลา 11.00 น.
    24 กันยายน 2548     เป็นผู้บรรยายพิเศษ หัวข้อ "วิกฤติสร้างโอกาสได้จริงหรือ ?" ในมุมมองมืออาชีพ
    ด้านอสังหาริมทรัพย์"
    จัดโดย Three Force Communications Co., Ltd.
    ณ ห้องสุโขทัย 1 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค เวลา 10.45 - 12.30 น.
    30 กันยายน 2548     เข้าร่วมอภิปราย หลักสูตร "การเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 6"
    จัดโดย เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์ไทย
    ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ห้องการ์เด้น รูม 2 สุขุมวิท 11 เวลา 14.45 - 16.45 น.
    13 ตุลาคม 2548     เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน "มหกรรมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีมือสอง 4 มุมเมือง"
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    ณ ห้องประชุม 302 อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    15 ตุลาคม 2548     เข้าร่วมงาน "นโยบายส่งเสริมปลูกเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีประหยัดพลังงาน"
    จัดโดย บจก.ซีเอสเอส อลิอันซ์
    ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    19 ตุลาคม 2548     เข้าร่วมประชุมวิชาการ "อสังหาฯ เปิดตัว 9 เดือนแรก ปี 48 : ดัชนีนโยบาย
    และแผนปี 49" จัดโดย ศูนย์เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์
    ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก เวลา 13.30 - 17.00 น.
    27 ตุลาคม 2548     เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและคอนโด ครั้งที่ 13
    จัดโดย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย
    ณ บริเวณเอเทรี่ยม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 14.00 น.
    27 ตุลาคม 2548     เข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 37 เรื่อง เทคนิคการประเมินค่าเพื่อการวางแผน
    การ ใช้ที่ดินทางการพาณิชย์ของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย และเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์
    ณ โรงแรมนารายณ์ ห้องรัตนโกสินทร์ ถ.สีลม
    31 ตุลาคม 2548     เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีพร้อมอยู่ ครั้งที่4"
    จัดโดย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.โฮมโปรดักซ์ เซ็นเตอร์ บจก.บี.ซี.พี. เฮ้าส์ซิ่ง และบจก.โฮมบายเออร์ไกด์
    ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
    9 พฤศจิกายน 2548     เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำฐานเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีมือสองแห่งชาติ ครั้งที่ 3
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
    ณ ห้องประชุม 301 อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    21 พฤศิจกายน 2548     เข้าร่วมประชุมความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
    ระหว่างไทยและสิงคโปร์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
    ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอทเอราวัณ เวลา 08.45 - 18.30 น.
    15 ธันวาคม 2548     เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อเรื่อง "จะรอด จะรวยได้อย่างไรภายใต้ FTA"
    จัดโดย หอการค้าไทย
    ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค ถ.สุขุมวิท
    16 ธันวาคม 2548     เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน"
    จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
    ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
    22 ธันวาคม 2548     เข้าร่วมงาน "พิธีมอบรางวัลเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2548"
    จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    ณ โรงแรม LANDMARK ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ เวลา 09.00-12.00 น.
    22 ธันวาคม 2548     เป็นวิทยากร งานเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 39 "เรื่องนโยบายที่อยู่อาศัยเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี"
    จัดโดย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่ง ปทท. ร่วมกับ เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์
    ณ โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ เวลา 11.30 - 12.40 น.
    6 มกราคม 2549     เข้าร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ 2549 "RED NIGHT PARTY"
    จัดโดยสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี
    ณ ห้องพระราม 9 บอลรูมบี โรงแรมแม็กซ์ ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ
    19 มกราคม 2549     เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีมือสอง 4 มุมเมือง"
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ ชั้น G บริเวณหน้าลิฟท์แก้ว
    ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า เวลา 11.20 - 12.00 น.
    27 มกราคม 2549     เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน News Home Builder # 1
    จัดโดยสมาคมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีรับสร้างเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี
    ณ ห้องบางนา ฮอลล์ ชั้น B1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ซิตี้ บางนา เวลา 10.30 น.
    2 กุมภาพันธ์ 2549     เข้าร่วมอภิปรายหลักสูตร การเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 7
    หัวข้อ "ทำอย่างไรจึงจะเป็นนักเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีมืออาชีพ"
    จัดโดย เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์ไทย
    ณ เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์ไทย ถนนนนทรี กรุงเทพฯ
    3 กุมภาพันธ์ 2549     เข้าร่วมเป็นเกียรติตัดริบบิ้นเปิดงาน "มหกรรมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีมือสอง 4 มุมเมือง ครั้งที่ 3
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
    ณ บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน เวลา 11.30 - 12.00 น.
    6 กุมภาพันธ์ 2549     เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับ
    นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการด้านผู้ประกอบเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน
    จัดโดย สนง.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
    ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. เวลา 14.00 น.
    10 กุมภาพันธ์ 2549     เป็นวิทยากรในการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา
    หัวข้อ "บัณฑิตบริหารเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี 2006"
    จัดโดย มหาวิทยาลัยสยาม
    ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 09.00 - 11.30 น.
    17 กุมภาพันธ์ 2549     เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีมือสอง 4 มุมเมือง ครั้งที่ 3
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
    ณ บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว เวลา 10.30 - 12.00 น.
    17 กุมภาพันธ์ 2549     เป็นวิทยากร หัวข้อ "กลยุทธ์การเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีในปัจจุบันของผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย" และ "การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนการเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีให้ประสบความสำเร็จ"
    จัดโดย ธนาคารเกียรตินาคิน
    ณ โรงแรมแลนด์ มาร์ค ชั้น 7 เวลา 09.00 -12.00 น.
    1 มีนาคม 2549     เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีน่าอยู่"
    จัดโดย บจก.วี คอนเน็ค ดีไซน์ แลนด์ พริ้นติ้ง
    ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทาวน์ รัตนาธิเบศร์ เวลา 16.30 น.
    7 - 8 มีนาคม 2549     เข้าร่วมประชุม Regional Business Forum on e-Finance
    จัด โดยศูนย์เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีนักลงทุนไทย สำนักงานเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีซอฟต์แวร์แห่งชาติ และสมาคมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีซอฟต์แวร์ไทย
    ณ ห้องเรอนัวร์ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
    23 มีนาคม 2549     เป็นวิทยากรงานเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 42 "นวัตกรรมอสังหาฯ ปี 49 : วิสัยทัศน์ นักพัฒนาที่ดิน และที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์"
    จัดโดย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี
    ณ โรงแรมนารายณ์ (ห้องรัตนโกสินทร์) ถ.สีลม กรุงเทพมหานคร
    รายการ Property Talk ช่อง 11

              วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2548เวลา 08.30 น.
                        ประเด็นสัมภาษณ์ : งานฝึกอบรม "นักเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ"                    
                        ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณอภิชาต อาชาเดช (อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายวิชาการ)
                        ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์มานพ พงษ์ทัต

    รายการหมายเหตุเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ช่อง 11

              วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เวลา 16.00 - 16.30 น.
                        ประเด็นสัมภาษณ์ : แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 49
                        ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณไพโรจน์ สุขจั่น (นายกสมาคมฯ)
                        ผู้ดำเนินรายการ : คุณอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์

     Read more...

คณะกรรมบริหารสมาคม

สมศักดิ์ ชุติศิลป์

สมศักดิ์ ชุติศิลป์

ชื่อ-สกุล สมศักดิ์ ชุติศิลป์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล ปริญญาโท บริหารธุรก...

02-06-2560 Hits:1790 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

รายชื่อสมาชิกประเภทวิสามัญบุคคลทั่วไป

NO. รหัส รายชื่อ ตำแหน่ง ชื่อเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี โทรสาร สมาชิก 1 SM4802-0...

27-06-2559 Hits:3448 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญนิติบุคคล

รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญนิติบุคคล   NO. รหัส รายชื่อ ตำแหน่ง ชื่อเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี โทร...

27-06-2559 Hits:4738 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการบริหาร ปี 56-57

คณะกรรมการบริหาร ปี 56-57

    ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น นายกสมาคม ฯ ประจำปี 2554-2555 (นายกต่อตั้งปี 2548-ปัจจุบัน) ...

26-03-2556 Hits:7913 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการบริหารปี 54-55

คณะกรรมการบริหารปี 54-55

   ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น นายกสมาคม ฯ ประจำปี 2554-2555 (นายกต่อตั้งปี 2548-ปัจจุบัน) ประธาน...

29-08-2554 Hits:9978 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการสมาคมฯปี50-51

คณะกรรมการสมาคมฯปี50-51

ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น นายกก่อตั้งสมาคมฯ ประธานกลุ่ม / เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ...

17-04-2552 Hits:10512 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการสมาคมฯปี52-53

คณะกรรมการสมาคมฯปี52-53

ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น กรรมการที่ปรึกษา (นายกก่อตั้งสมาคม ปี 2548-2549)ประธานกรรมการบริหารกล...

02-02-2552 Hits:15256 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more