ประวัติความเป็นมาของสมาคม

 
ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น

นายกก่อตั้งสมาคมฯ

        ทางสมาคมการเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและการตลาดอสังหาริมทรัพย์  ได้ดำเนินการจดทะเบียนก่อตั้ง  ตามใบอนุญาตก่อตั้งสมาคมฯ เลขที่ นบ.1/2548  ทะเบียนเลขที่ 0127394800015  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548  ภายใต้ชื่อว่า   “สมาคมการเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและการตลาดอสังหาริมทรัพย์”   (REAL  ESTATE  SALES AND  MARKETING  ASSOCIATION)  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและการตลาด อสังหาริมทรัพย์

        โดยมี   คุณไพโรจน์  สุขจั่น    ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร  กลุ่มเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้  จำกัด   เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ  และบริหารงานต่าง ๆ ของสมาคมฯ  ร่วมกับคณะกรรมการ ทั้งหมด 20 ท่าน  ซึ่งคณะกรรมการทุกท่านล้วนแต่ทำเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น


              โดยคุณไพโรจน์  สุขจั่น   ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง  นายกก่อตั้งสมาคมฯ  ประจำปี 2548 – 2549 

 

      และต่อมาทางสมาคมฯ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2550 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี โดย คุณอภิชาต ปภาณภูวงศ์  กรรมการผู้จัดการ เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี โปรเฟสชั่นแนลส์ เอเชีย เน็ทเวิร์ค จำกัด   ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็น นายกสมาคมฯ ประจำปี 2550 – 2551

 
 คุณอภิชาต ปภาณภูวงศ์
นายกสมาคมฯ
ประจำปี 2550 – 2551 


คุณวิศิษฐ์  คุณาทรกุล
นายกสมาคมฯ
ประจำปี 2552 – 2553 

และต่อมาทางสมาคมฯ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี โดย คุณวิศิษฐ์  คุณาทรกุล  ประธานและกรรมการผู้จัดการ  เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี  เรียลตี้ เวิลด์ อัลไลแอนซ์  จำกัด   ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็น นายกสมาคมฯ ประจำปี 2552 – 2553